Faculty

Jump to Name:

 • Jeremie Dumas

  Email: jdumas at cs.nyu.edu
  Office: 60 Fifth Ave 503
  Ext: 8-3394

 • Shuai Mu

  Email: shuai at cs.nyu.edu
  Office: 60 Fifth Ave 418

 • Gleb Pogudin

  Email: pogudin at cs.nyu.edu
  Office: WWH 402
  Ext: 8-3225

 • Yan Shvartzshnaider

  Email: yansh at nyu.edu
  Office: 60 Fifth Ave 442
  Ext: 8-3357

 • Zhaoguo Wang

  Email: zhaoguo at cs.nyu.edu
  Office: 60 Fifth Ave 418
  Ext: 8-3330