Data Mining - Class Schedule


1/22 Course Introduction

1/29 Data Mining Introduction
Assignment 0 due

2/5 Data Warehousing and OLAP

2/12 Data Preprocessing
Assignment 1 due

2/19 Characterization

2/26 Midterm Exam

2-hour take home exam (HONOR SYSTEM)

3/5 Cancelled
Group Project proposal due

3/12 Association
Assignment 2 due

3/26 Classification
Group Project design due

4/2 Classification (cont'd)

4/9 Clustering
Assignment 3 due

4/16 Student Group Presentations
Ho/Mao/Lu/Chien
Coluccio/Hsu/Adhate/Cheng
Chen/Chou
Park/Stripunsky/Yilanlioglu
Radovici
Lin

4/23 Student Group Presentations
Chen/Levin/Mizhen
Padmanabhan/Sun/Yin
Feuer
Jen/Chen
Raina/Singh
Cohen/Rosenblum

4/30 Student Group Presentations
Zhang/Xu/Jin
Fernendez-Beros/Duan/Chang/Shih
Friedland/Kang/Jang
Wang/Zhou/Yan/Zhao
Misra/Ansah
Huang/Yueh
Project writeups due